Sở Công Thương Tỉnh Lâm Đồng

CỤM CÔNG NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG

Thông tin về chất thải
Tổng lượng chất thải phát sinh tại các cụm công nghiệp - Nước thải sinh hoạt
Thông tin chi tiết
Cụm công nghiệp Nước thải sinh hoạt (m3/ngày)
Cụm CN Phát Chi 39.29
Cụm CN Đinh Văn 1.5
Cụm CN Lộc Thắng 7
Cụm CN Lộc Phát 5.1
Cụm CN Gia Hiệp 22.05
Cụm CN Tam Bố 2.82
Cụm CN Ka Đô 3278
-

Tổng

3355.76
Tổng lượng chất thải phát sinh tại các cụm công nghiệp - Nước thải công nghiệp
Thông tin chi tiết
Cụm công nghiệp Nước thải công nghiệp (m3/ngày)
Cụm CN Phát Chi 72.35
Cụm CN Đinh Văn
Cụm CN Lộc Thắng
Cụm CN Lộc Phát
Cụm CN Gia Hiệp 21
Cụm CN Tam Bố 4
Cụm CN Ka Đô 116609
-

Tổng

116706.35
Tổng lượng chất thải phát sinh tại các cụm công nghiệp - Chất thải rắn sinh hoạt
Thông tin
Cụm công nghiệp CTR sinh hoạt (Tấn/năm)
Cụm CN Phát Chi 4558
Cụm CN Đinh Văn
Cụm CN Lộc Thắng 163
Cụm CN Lộc Phát 18
Cụm CN Gia Hiệp 230
Cụm CN Tam Bố 112
Cụm CN Ka Đô 842
-

Tổng

5923
Tổng lượng chất thải phát sinh tại các cụm công nghiệp - Chất thải rắn sản xuất thông thường
Thông tin chi tiết
Cụm công nghiệp CTR sản xuất thông thường (Tấn/năm)
Cụm CN Phát Chi 9380
Cụm CN Đinh Văn 3000
Cụm CN Lộc Thắng
Cụm CN Lộc Phát 0
Cụm CN Gia Hiệp 460.6
Cụm CN Tam Bố 170
Cụm CN Ka Đô 8202.5
-

Tổng

21213.1
Tổng lượng chất thải phát sinh tại các cụm công nghiệp - Chất thải nguy hại
Thông tin chi tiết
Cụm công nghiệp Chất thải nguy hại (Tấn/năm)
Cụm CN Phát Chi 20.84
Cụm CN Đinh Văn
Cụm CN Lộc Thắng 5
Cụm CN Lộc Phát 0.5
Cụm CN Gia Hiệp 39
Cụm CN Tam Bố 3.2
Cụm CN Ka Đô 46
-

Tổng

114.54