Sở Công Thương Tỉnh Lâm Đồng

CỤM CÔNG NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG

Tình hình quy hoạch, thành lập, hoạt động của các CCN 

1. Về quy hoạch, thành lập, đầu tư hạ tầng kỹ thuật các CCN

a) Về quy hoạch, thành lập CCN

- Năm 2010, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 22/01/2010 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lâm Đồng đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020, trong đó điều chỉnh quy hoạch thành 14 CCN, chuyển CCN Tân Phú thành khu công nghiệp Tân Phú, nay là Khu công nghiệp nông nghiệp Tân Phú.

- Năm 2012, UBND tỉnh có văn bản số 3408/UBND-CN ngày 03/7/2012 về việc điều chỉnh quy hoạch và đầu tư các cụm công nghiệp trong tỉnh. Thống nhất không xem xét thành lập và đầu tư xây dựng hạ tầng đến năm 2015 đối với các CCN: Hà Lâm, huyện Đạ Hoai; Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh; Lộc An, huyện Bảo Lâm; Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm và Đạ Rsal, huyện Đam Rông do chậm triển khai và thu hút đầu tư kém.

- Ngày 25/4/2015 UBND tỉnh có văn bản số 2158/UBND-MT về việc hủy bỏ quy hoạch xây dựng CCN Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc (diện tích 47,17 ha).

- Ngày 08/02/2017, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có Quyết định số 303/QĐ-UBND về loại khỏi Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lâm Đồng đến năm 2015, tầm nhìn đến 2020 đối với các cụm công nghiệp không thu hút được nhà đầu tư đối với 03 CCN gồm: CCN Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh; CCN Hà Lâm, huyện Đạ Huoai; CCN Tân Châu, huyện Di Linh.

- Về bổ sung quy hoạch CCN: bổ sung 01 CCN Tam Bố, huyện Di Linh vào quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 theo Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

- Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 10 CCN với tổng diện tích quy hoạch sau khi điều chỉnh là 344,83 ha, diện tích đất công nghiệp là 258,02 ha. Trong đó: 06 cụm công nghiệp đã triển khai tương đối hiệu quả gồm: CCN Gia Hiệp, huyện Di Linh; CCN Ka Đô, huyện Đơn Dương; CCN Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc; CCN Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm; CCN Phát Chi, thành phố Đà Lạt; CCN Đinh Văn, huyện Lâm Hà; CCN Tam Bố, huyện Di Linh được bổ sung vào quy hoạch, đang xây kế hoạch đầu tư hạ tầng, thu hút các dự án đầu tư; 03 cụm công nghiệp chưa thu hút được nhà đầu tư gồm: CCN Lộc An, huyện Bảo Lâm; CCN Đạ Rsal, huyện Đam Rông; CCN Đạ Oai, huyện Đạ Huoai.

b) Về đầu tư hạ tầng kỹ thuật các CCN

- Đến nay, UBND tỉnh Lâm Đồng đã quyết định thành lập 04 CCN gồm: CCN Gia Hiệp, huyện Di Linh, CCN Ka Đô, huyện Đơn Dương, CCN Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc và CCN Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm.

- Tổng diện tích 04 CCN đã thành lập là 138,63 ha; trong đó đất công nghiệp là 101,45 ha, diện tích đất cho thuê là 41,63 ha, tỷ lệ lấp đầy 41,03%, diện tích đất công nghiệp còn lại tiếp tục cho thuê là 59,83ha, chiếm tỷ lệ 58,97%.

- Thu hút được 01 nhà đầu tư xây dựng hạ tầng CCN Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm là Công ty TNHH Đại Đức, được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận chủ trương dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp Lộc Thắng” tại Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 cho DNTN Đại Đức (nay là Công ty TNHH Đại Đức), quy mô dự án 27,186 ha, tổng mức đầu tư 30,97 tỷ đồng.

- 09 CCN còn lại do UBND các huyện, thành phố làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN và giao cho Trung tâm quản lý và khai thác công trình công cộng (đối với các huyện), Trung tâm phát triển quỹ đất (đối với thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc) đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN.

- 9/10 CCN đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư cơ sở hạ tầng với tổng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng được phê duyệt là 703,66 tỷ đồng, tổng kinh phí đã bố trí để đầu tư hạ tầng là 125,73 tỷ đồng, trong đó kinh phí do Công ty TNHH Đại Đức đầu tư hạ tầng CCN Lộc Thắng khoảng 26 tỷ đồng, năm 2019 được bố trí kinh phí khuyến công quốc gia đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng CCN Ka Đô, huyện Đơn Dương là 03 tỷ đồng.

- Chưa có CCN nào đầu tư hoàn thành hệ thống xử lý nước thải tập trung.

2. Tình hình thu hút đầu tư vào các CCN:

đến nay có 33 dự án đăng ký đầu tư hoạt động vào các CCN (trong đó: 29 dự án đang hoạt động), tổng diện tích đất cho thuê là 86,33 ha, tỷ lệ lấp đầy 33,64% (trong đó: tỷ lệ lấp đầy 06 CCN trọng điểm là 52,11%), diện tích đất công nghiêp còn lại tiếp tục cho thuê là 171,69ha, chiếm tỷ lệ 66,54% (trong đó: 06 CCN trọng điểm và 01 CCN đang xây dựng kế hoạch đầu tư hạ tầng là 82,53ha, chiếm tỷ lệ 48,88%); tổng vốn đăng ký đầu tư của các dự án 1.965,15 tỷ đồng và 19,33 triệu USD; tổng số lao động trong các CCN là 2.788 người.